Még ajánljuk

Anya nem keres pszichodrámát. A pszichodráma

A protagonista központú pszichodráma fókuszterápiaként működik, még pedig úgy, hogy a csoportban a protagonistával készített interjúból anya nem keres pszichodrámát emeljük ki az aktuális témát és tesszük át akcióba a szinpadon.

Fenyvesi Zsófia Kisgyerekek a trónon: vérfertőző házasságok, kicsapongások és kegyetlenkedések Lehet-e köze dédanyánknak ahhoz, hogy nincs egy rendes kapcsolatunk, és örökké pénzszűkében vagyunk? Igen, lehet. Utánajártunk, mi is az a családállítás, és más-e, mint a klasszikus pszichodráma. A családállítás harmincéves múltra visszatekintő módszer, amelyik azt ígéri, akár "menet közben" is átírható valakinek az élettörténete. A pillanatnyilag kudarcnak tűnő sors sikeressé változhat, ha a legfontosabb jeleneteket meghatározott szempontok alapján vizsgáljuk meg.

Valamennyi szerepet a protagonista játssza elő. A tükörtechnikát többféleképpen és elég gyakran alkalmazom, mivel általa olyan élményanyaghoz jut el a protagonista, amilyenhez a cselekvés, az akció nem, vagy csak jóval később juttatná el.

A „tükör” szerepe a pszichodráma-terápiában és -pszichodráma- képzésben | Erdélyi Ildikó

Ennek a technikának az alkalmazási módjában nagy része van pszichoanalitikus képzettségemnek. Éppen ezért célom, hogy ezt a pszichoanalitikus szemlélettel kimunkált drámatechnikát az elméleti meggondolásokkal együtt a terápiás és a képzési munkámban bemutassam, és pszichodrámajáték-illusztrációkkal együtt közreadjam. Az idézett játékok jellegzetes pszichodrámatémákat képviselnek, ezért köréjük csoportositom mondanivalómat, miközben a képzés menetéről is képet adok. A pszichodráma-képzés saját élményü- önismereti célu csoportmunkával kezdődik, asszisztensi, azaz gyakorló vezető szakasszal folytatódik és felső fokú csoportban történő csoportvezetési gyakorlattal fejeződik be.

anya nem keres pszichodrámát

A saját élményű szakaszban, csak úgy, mint a terápiás csoportban, a csoport tagjai a tudatalatti kereskedés, mint az élmény egy részét tapasztalják meg, az asszisztensi képzés gyakorló fázisában és a felső fokú képzésben a rendezés során tanulják meg a dramatista-jelöltek az elméleti aspektusokkal összekapcsolva ennek a technikának az alkalmazását is.

A tükör szimbolikája A tükör szimbolikája széleskörű, az önmaga tükörképét csodáló, s tükörképébe belevesző Narcisz története az önszeretés, a narcizmus és a magány mítosza, ezért is vált annyira alkalmassá arra, hogy a pszichológia, s különösen a pszichoanalizis metaforikusan felhasználja fel.

Kristeva Narciszról írva utal a tekintet, a látás — tükör és a fantáziálás összefüggéseire. Kristeva a fantáziálást írja le a tükörképből kiindulva. A régi kinai néphit szerint az asszony lelke lakozik a tükörben, de más egyéb népi hiedelmek is úgy tartják, hogy az ember lelke a tükörben van, s innen száll ki halálakor.

Régi szokás, hogy tükröt tartanak a holtnak vélt ember szája elé, mert ilyenkor a lehelet jelzi, ott van-e még a lélek.

anya nem keres pszichodrámát

Innen ered az a hiedelem, hogy a tükörtörés szerencsétlenséget, halált hoz [ld. Róheim,].

Egyesületi tag vagyok

Még sok helyen ma is él az a népszokás hogy haláleset rövid távú opciós kereskedés letakarják a tükröket a lakásbanhogy a lélek ne bolyongjon a földön, hanem a túlvilágra találjon.

A tibeti temetkezési szokásokban az elhunytat az öt érzékszerv, közöttük a látás, valamint a tükör jelképével temetik el, ez utóbbi a lélek szimbóluma. Az utolsó ítéletkor a halál királya, Dharma-Raja tartja a tükröt, amelyben a lelkek megjelennek [Deonna, ]. A görög mítoszokat feldolgozó szépirodalmi művek közül érdekes felidézni azokat, amelyek a tükörnek ezt az aspektusát ragadták meg Erdélyi, Cocteau Orpheus című drámájában és filmjében a tükör a túlvilág kapuja.

A ik századi környezetben játszódó drámában Orpheus a tükrön keresztül jut a túlvilágra, hogy Euridikét megkeresse. A tükrök ajtók, amelyeken keresztül a Halál jön és megy. Les miroirs sont les portes par lesquelles la Mort va et vient. Orpheus cimű filmjében a megragadhatatlan érzések és kiszámíthatatlan ösztönök világa tárul fel a tükrön túl.

Egy harmadik aspektusa az emlitett szimbolikának a varázstükör, amely visszatükrözi mindazt, ami a valóságban nem látható.

anya nem keres pszichodrámát

Mondák, regék, mesék örzik a pogánykori hagyományokat: a természetfeletti erő, hatalom jó tündéri lény vagy gonosz boszorkány birtokában van [Ipolyi, A. A tükör ebben a mesében a női versengés jelképévé válik. Szerinte a tükörélmény még a képzeletből ered, ahogy a képzelet is eredhet valamilyen tükörélményből.

Gyógyító dráma - Pantha rei - a pszichodráma mágikus szépsége

Jelen tanulmányban a tudattalan működését a pszichodrámában követjük. A tükör az elmondottak fényében a tudattalan kapujaként vagy küszöbeként is felfogható, s a terápiát már önmagában tükrözésnek foghatjuk fel, jelen esetben azonban a pszichodrámában alkalmazott u.

A tükör és a gyermeki fejlődés Moreno az én felismerésének fejlődési stádiumát megfelelteti a tükör pszichodramatikus technikájának. Ennek a pszichodramatikus technikai eljárásnak a beépítésével a gyermeki fejlődés jelentős állomása nyer kiemelést a pszichodráma terápiás munkamódban.

A pszichoanalizisben Lacan A tükör-stádium című előadásával ruházott kiemelt szerepet a tükörre.

pszichodráma, szerep, színpad, élet, dinamika, technika

Az említett ban született tanulmány-esszét a mélylélektan, fejlődés-és személyiséglélektan egyaránt felhasználja. Lacan fejlődési korszakot határol be a tükör-stádiummal. Jelenleg egyre több csecsemő-kisérlet történik abban a témában, amelyet Winnicott is tárgyalt Lacanra hivatkozva, nevezetesen, hogy az anya arcának tükör-funkciója van. Hogy az anyai tükrözésnek az emocionális fejlődési stádiumokban és a mentalizáció folyamatában milyen alapvető funkciói vannak, kísérletek sora igazolja ld.

Célkitűzés: Mind Moreno, mind Lacan az én felismerés korszakát látják megjelenni a kisgyermek tükör előtti viselkedésében.

anya nem keres pszichodrámát

Mivel a pszichodráma tükörtechnikája lehetőséget ad arra, hogy a pszichodráma játék protagonistája főszereplője önmagát és akcióit a játékon kívül, mintegy tükörből nézze meg, lehetőség kínálkozott arra is, hogy a tükör fantáziát mozgósító hatását vizsgáljam a pszichodrámában. A tükörjáték egy, a rendező- terapeuta által kiválasztott jelenet megismétlését tartalmazza, amelyben azonban a protagonistát hasonmása helyettesíti, miközben a protagonista külső szemlélő lesz.

Protagonista és terapeuta együtt szemlélik meg a tükörjátékot, s közben kommentálják azt.

Információt, csoportot keresek

A tükör-technika alkalmazása a pszichodráma-terápiában és a pszichodráma-képzésben A tükör-technika Mint fentebb utaltam rá, tükörjátéknak, tükrözésnek vagy tükörtechnikának nevezzük a pszichodrámában egy korábban a protagonista által lejátszott jelenet újrajátszását a hasonmás segítségével.

A tükörtechnika megalkotója a pszichodráma létrehozója, Moreno volt, s késöbb Schützenberger is az ő nyomán írta azt le O,1OO9. Zerka Moreno és Schützenberger egyaránt a betegekkel folyó munkában emelik ki használatát Z. Az analitikus pszichodráma keveset és elővigyázatosan használja a tükrözést, mert utánzásként fogja fel, ami sértheti a játékost Amar, Bayle, Salem, A Méreivel megalkotott csoportcentrikus pszichodrámában korábban mi is alkalmaztuk a karikirozó jellegü tükröt, amely kiélezi a szereplők és a dráma-jelenet paradox vonásait, sőt kísérleti jelleggel a valóságos tükröt is használtunk egyszer-egyszer a játékon belüli tükrözéshez Mérei, Ajkay, Dobos, Erdélyi,Terápiás csoportokban és kiképzőcsoportokban egyaránt alkalmazzuk a tükröt a klasszikus formában, ahogyan ezt Moreno és Schützenberger is használják.

Ha kellő figyelmet fordítunk az önismeret fejlesztésére, az ösztönkésztetések szabályozására, a függő helyzet valamelyes feloldására, és hatékony módszerrel segítjük a személyiség spontán kreativitásának helyreállítását, akkor az intézeti ártalmakat lecsökkenthetjük. Az autonómia fejlesztésének egyik lehetséges módszere a pszichodráma. A megfelelő intim szféra hiánya és az elszemélytelenedő bánásmód identitászavarokat eredményez. Az uniformizált, külső meghatározottságú életkörülmények, az erős hierarchia lehetetlenné teszi az otthonlakó számára az önrendelkezés gyakorlását.

Ez úgy történik, hogy a protagonista kívülről nézve saját játékát, amelyben őt magát hasonmása játssza, mintegy rálát önmagára, viselkedésmódjára. Úgy látja önmagát, mint ahogy egy külső szemlélő láthatja őt.

A CSOPORTBAN RÉSZTVEVŐK BEMUTATÁSA

Egyes esetekben az ilyen tükör-látvány elég ahhoz, hogy a viselkedés-korrekció létrejöjjön, máskor érdemes továbblépni ezen pl. A tükörtechnikának azt a formáját, amelyet én tanitványaimmal együtt gyakrabban alkalmazok, a tudattalan megszólitásának nevezem.

Egy kulcs-jeleneteknek vélt jelenet után protagonista és rendező úgy döntenek, hogy letükröztetik a történést, és közösen belenéznek a tükörbe. A tükrözés megszemlélése során a rendező megkérdezi a protagonistát, hogy voltaképpen mit is lát a jelenetben.

Ha a szemlélő protagonista csupán azt ismétli, amit előzőleg eljátszott, a rendező megkéri, hogy úgy nézze ezúttal a képet, mintha nem is róla lenne szóesetleg úgy, ahogy egy fényképet vagy egy műalkotást, pl.

Egyes esetekben egyéb kérdésekkel is segít a rendező, pl. Megkérdezheti azt isprotagonistájától, hogy hány anya nem keres pszichodrámát lát a színpadon, sőt esetleg azt is, kik azok a személyek, akiket a kép vagy a jelenet felidéz benne. Hozzáteheti, hogy a személyek lehetnek akár fantáziabeli szereplők akár számára valós személyek. Egyes esetekben itt rendeződnek össze a protagonista számára szándékok és gondolatok a hozzájuk tartozó érzésekkel.

Ha nem erős, akkor csak bizonyos szituációkban jelentkezik, ha nagyon erős, akkor állandó hangolódásként van jelen. Az okok a feldolgozási, önismereti folyamat elején nem, vagy kevéssé tudatosak, a sérülés azonban folyamatosan hatást gyakorol a személyiségre. Ennek fokozott formáját kínnyomásnak nevezzük.

A tükrözés szerepe terápiás és önismereti célu pszichodrámajátékokban játéktémákon keresztül A következőkben néhány, a terápiában és a képzésben, gyakran előforduló témán keresztül fogom bemutatni a tükörtechnikának azt a változatát, amelyet használok. A kettős címek arra utalnak, hogy a játék kettőzött témáthordozott: az aktuális téma pszichodinamikai hátterében ugyanis felbukkant a korábbi téma, feltehetően az eredeti traumát hordozva, amelyen azután tovább dolgoztunk a protagonistával és a csoporttal.

anya nem keres pszichodrámát

A pszichodráma-játékok befejezése azonban mindig ahhoz a témához igazodik, arra a problémára keresi a választ, amelyet a protagonista aktuálisan hoz. Félelem a veszteségtől-téma a születés témája Violetta egyéni terápiába járt pszichoterápiás intézményben, és terapeutájától tudta meg, hogy működik egy pszichodráma-terápiás stáb v.

Mérei, Vikár, A stáb hat terapeutából anya nem keres pszichodrámát, amikor Violetta jelentkezett, s valamennyien egy dramatikus módszerrel dolgozó esetmegbeszélő csoporthoz tartoztak, amelynek vezetője magam voltam.

Lakatos László - \

A stáb-tagok anya nem keres pszichodrámát többen pszichodramatisták. Violetta nagyon magas, 3O-as éveiben járó sikeres jogásznő, aki gyors észjárásával és kooperativ készségével megnyeri a stábot. Parnerkapcsolataiban elszenvedett vereségei miatt keresi fel a stábot. Szeretne tartós kapcsolatot kialakítani, s ehhez kér segítséget. Korábban egyetlen partnerrel sem sikerült együttélést megvalósítania.

Férfibarátait eddig nemcsak hogy ő tartotta el, hanem még hatalmas ajándékokkal is ellátta őket, majd a jutalmazás után szakított velük. Meghatározott ülésszámban egyezett meg vele a stáb a terápiás munkához. Az alábbiakban következő játéka a 3-ik ülésen zajlott.

Account Options

Előző játékai párkapcsolatairól szóltak, de megjelent a családja is. Szenvedélyes ragaszkodását kutyája iránt már többször említette, s a 3-ik ülésenjátéktémának a kutya elvesztése miatt érzett félelmét ajánlja fel.

Az első jelenetben azt látjuk, hogy Violetta és barátja között a kutya középen foglal helyet tévé-nézés közben. A tükörjátékban Violetta maga is észreveszi, hogy a szereplők hasonlóak a szülők és gyermek hármasához. A kutya szerepének eljátszására nő stábtagot választ.

anya nem keres pszichodrámát