Fotócímkék:

Üzleti kereskedelem

Szak- és felnőttképzés (OKJ)

A hallgatók tanulmányaik során elmélyülhetnek a kereskedelem üzleti kereskedelem marketing elméleti és gyakorlati kérdéseiben, megismerhetik a legújabb kutatási eredményeket és olyan módszerek birtokába juthatnak, amelyek hatékonyan segítik jelenlegi, vagy leendő munkájukat.

Ezzel képesek lesznek kereskedelmi vállalkozások és marketingszervezetek tevékenységének menedzselésére. A szakhoz kapcsolódó specializációk előnye, hogy az elsajátított ismeretek minden vállalkozásnál és nonprofit szervezetnél jól alkalmazhatók. Az oktatás során az elmélet-módszertan-gyakorlat egyensúlyának üzleti kereskedelem hozzájárul üzleti kereskedelem tanulás hatékonyságához és segíti a hallgatók munkahelyi teljesítményét, karrierjét is.

A gyakorlatorientált évközi feladatokat a hallgatók- azok jellegétől függően- egyénileg, vagy teamban teljesítik, amely érdekesebbé és élvezetesebbé teszi a tanulást, megtapasztalva a csoportmunka előnyeit és nehézségeit, a problémamegoldás sikereit is.

Elmúlt évek statisztikái (2001/Á-2020/Á)

Ezt erősíti a Főiskola és a hazai- valamint multinacionális partnervállalatok között fennálló kapcsolatrendszer és együttműködés, amely kiterjed az oktatásra, a kutatásra, valamint a szakmai gyakorlat szervezésére is. A hatékony tanulást biztosítják a szakon oktató, tudományos fokozattal, magas szintű elméleti és módszertani ismeretekkel rendelkező oktatók, akik több éves vállalati gyakorlatot tudhatnak magukénak, legújabb kutatási eredményeiket rendszeresen publikálják és az oktatásban is hasznosítják.

Затем изображение на обзорном экране медленно восстановилось.

A főiskolán a szakhoz kapcsolódva többlépcsős, egymásra épülő képzési szinteken történik az oktatás felsőoktatási szakképzés, alapképzés, szakirányú továbbképzésmegteremtve ezzel a hallgatók számára a továbbfejlődés és szakmai elmélyülés lehetőségét. Kiemelt témakörök a Kereskedelem és marketing alapképzési szakon: Hogyan hat a folyamatosan változó környezet a vállalkozások tevékenységére?

Kereskedelem és marketing (Commerce and marketing)

Milyen hatékony megoldások és módszerek jellemzik a sikeres marketingtevékenységet? Hogyan épül fel a marketingterv? Hogyan változik a fogyasztói magatartás és milyen fogyasztói trendek körvonalazódnak? Milyen a sikeres termékfejlesztés és márkaépítés?

ELÉRHETŐSÉGEINK

Milyen a marketingkutatás a gyakorlatban? A vásárlásösztönzés módszerei hogyan és milyen mértékben fejtik ki a hatásukat? Miért sikeresek a multinacionális üzletláncok?

  • Kereskedelem és marketing - Wekerle Sándor Üzleti Főiskola
  • Хотя полип и был обманут, но ведь его столь долгое бдительное терпение оказалось теперь вознаграждено.
  • | Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció

Milyen sajátos kereskedelem-szervezési és marketingmódszerek járulnak hozzá a sikereikhez? Milyen kereskedelem-szervezési és marketing sajátosságok jelennek meg a hipermarketek és bevásárlóközpontok tevékenységében?

Teljes szövegű keresés Üzleti, pénzügyi szolgáltatások, kereskedelem, vendéglátás Az üzleti és pénzügyi szolgáltatások a területi folyamatok barométerének tekinthetők. A kereskedelem és vendéglátás pedig tükrözi a lokális és regionális piacon belül a lakossági fogyasztási szint és igénystruktúra alakulását. A szolgáltatások ezen csoportjait a piaci folyamatok formálják, így a területi politika hatásai azokat csak közvetetten érinthetik.

Hogyan fejlődik az E-kereskedelem és online marketing? Hogyan lehetnek sikeresek a kisvállalkozások Magyarországon?

üzleti kereskedelem

Az alapképzési szak megnevezése: kereskedelem és marketing Commerce and Marketing 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése - végzettségi szint: alap- baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc- fokozat - szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing 3.

Képzési terület: 4. A képzési idő félévekben: 7 félév 5. A szakképzettség területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 7.

Bejelentkezés

Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák A képzés célja kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel, gazdasági és üzleti ismeretekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására.

Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

üzleti kereskedelem

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák 7. Kereskedelem és marketing alapképzési szakon a közgazdász a tudása - Rendelkezik a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseinek ismeretével, a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

Ismeri a marketing szerepét a vállalat, intézmény működésében, a üzleti kereskedelem kapcsolatát a szervezet más folyamataival, funkcióival. Ismeri a kereskedelmi vállalatok működését és szervezetét, a kereskedelmi tevékenység főbb munkafolyamatait és technikáit.

  • üzleti, kereskedelem, értékesítés, vevő, pénzügyi, kiskereskedelem, beruházás | Pikist
  • Знаешь, где .
  • Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció - vagcars.hu

Ismeri a logisztikai folyamatokat. A tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket tár fel, rendszerez és elemez, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket fogalmaz meg, döntés-előkészítő javaslatokat készít, döntéseket hoz rutin- és részben ismeretlen - hazai, illetve nemzetközi - környezetben is.

üzleti kereskedelem

Önállóan és felelősséggel vesz részt a gazdálkodó szervezeten belüli és azon kívüli szakmai fórumok munkájában. Az alapképzés jellemzői 8.

Vállalkozások 1. feladatgyűjtemény

Szakmai jellemzők 8. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül: - közgazdaságtani, módszertani és üzleti ismeretek matematika, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv, környezet-gazdaságtan, alapozó üzleti ismeretkörök kredit; - társadalomtudományi ismeretek európai üzleti kereskedelem, általános és gazdasági jogi ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, politológia, filozófia kredit; - kereskedelmi és marketing szakmai ismeretek vállalatirányítás, a kereskedelem gazdaságtana, marketing menedzsment, szervezeti magatartás, vállalati pénzügyek, marketingkutatás, külkereskedelmi technikák, marketingkommunikáció, logisztika, média gazdaságtana, továbbá választható specializációk kredit.

üzleti kereskedelem

A kereskedelmi és marketing üzleti szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret kredit aránya a képzés egészén belül legfeljebb 30 kredit.

Idegennyelvi követelmény Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú B2komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú C1komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú nappali tagozaton óra, részidős képzésben óra összefüggő gyakorlat.

üzleti kereskedelem

Tandíj Nappali tagozaton: Az aktuális kézpési díj a felvi. Levelező tagozaton: Az aktuális kézpési díj a felvi.

E-kereskedelem - Rendelések teljesítése webinar részlet

A tandíjra igény szerint, percenként bináris opciók előrejelzései kérelem alapján, havi kamatmentes részletfizetést biztosítunk.

Szak specializáció.